industry reference

ทีมงานของ Blue Fish Solution มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการให้บริการบริหารจัดการสื่อสำรองข้อมูลซึ่งออกแบบมาเพื่อสนับสนุนและเติมเต็มช่องว่างของแผนสำรองเพื่อการดำเนินธุรกิจในกรณีฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง ( BCP Plan ) โดยลูกค้าสามารถเลือกปรับเปลี่ยน Solutionให้มีความเหมาะสมและเฉพาะเจาะจงจามความต้องการของแต่ละองค์กรและประเภทธุรกิจรวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนได้ทันทีตามสถานการณ์เพื่อนสนับสนุนให้แผนดำเนินธุรกิจในกรณีฉุกเฉินมีความสมบูรณ์