Blue Document | บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการ และ จัดเก็บเอกสาร

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการ และ จัดเก็บเอกสาร

บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการและจัดเก็บเอกสารภายในองค์กร ได้แก่ การจัดส่ง พนักงาน และจัดหาอุปกรณ์เข้าไปช่วยจัดการเอกสารทุกประเภท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดระยะเวลาในการค้นหา เอกสารตัวจริง

พร้อมทั้งมีบริการจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม การจัดเรียงแฟ้มเอกสารตัวจริง การจัดทำ Index และเก็บเอกสารลงกล่อง การออกแบบ และวางระบบ Barcode System การบริหารพื้นที่ภายในสถานที่จัดเก็บเอกสารของลูกค้า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการบริหารจัดการพื้นที่ และรองรับปริมาณเอกสารที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตได้

Blue Document | บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการ และ จัดเก็บเอกสาร

บริการบริหารการจัดเก็บเอกสาร ด้วยระบบคลังจัดเก็บเอกสาร และค้นหาเอกสารด้วยระบบ QR.Code

บริการให้คำปรึกษา ออกแบบขบวนกร และการบริหารงานจัดเก็บเอกสารในคลังเอกสาร Blue Fish ช่วยในการออกแบบระบบการจัดเก็บเอกสาร การวางระบบตรวจสอบสถานะการกำหนดพื้นที่จัดเก็บและเข้าสู่ระบบข้อมูลด้วยบาร์โค้ดและ บริหารเอกสารด้วยระบบ Online และรายงานต่างๆทั้งรายงานเอกสารคงคลัง และรายงานสถานะเข้าออกอีกทั้งลูกค้ายังสามารถออกแบบรายงานให้ตรงกับความต้องการอีกด้วย

โดยการบริหารจัดการนี้ เป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุดในกรณีที่มีคลังเอกสารที่ต้องการจัดการและระบบที่มีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีทันสมัย ต้นทุนต่ำ และบริการพื้นที่การจัดเก็บได้อย่างงมีประโยชน์สูงสุด

Blue Document | บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการ และ จัดเก็บเอกสาร

บริการจัดการ เอกสารห้องจดหมาย

บริการบริหารจัดการห้องจดหมาย และเอกสารทุกประเภทพร้อมกระจายเอกสารสู่หน่วยงานต่างๆ และเดินเอกสารภายในเพื่อจัดส่งถึงมือผู้รับอย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยสามารถระบุความเร่งด่วน หรือตารางการรับ-ส่ง ได้ตามความต้องการ เพื่อลดการสูญหาย และความล่าช้าจากการได้รับเอกสาร โดย Blue Fish มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยควบคุม และติดตามสถานะของจดหมาย/เอกสารทั้งหมดพร้อมรายงานสรุปในทุกสิ้นวัน

การให้บริการประกอบด้วย การรับจดหมายหรือเอกสารทั้งหมดจากภายในและภายนอก การคัดแยก การจัดส่งให้แต่ละหน่วยงานรวมไปถึงการรับเอกสารจากแต่ละหน่วยงานเพื่อส่งต่อให้หน่วยงานภายใน หรือภายนอก เช่น การนำส่งจดหมาย/พัสดุลงทะเบียนไปยังภายนอก

บริการรับวางบิล-จ่ายเช็ค

การเป็นหน่วยงานสนับสนุนส่วนงานลูกหนี้ และเจ้าหนี้ ของแผนกบัญชีและการเงิน ในการบริการรับวางบิล-จ่ายเช็คหรือเรื่องใดๆที่เกี่ยวข้องกับเอกสารบัญชี ภายในสถานที่ทำการของลูกค้า หรือที่ทำการของบริษัท Blue Fish ตามวันและเวลาที่กำหนด และเพิ่มเติมบริการในการอนุมัติเอกสารเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการสแกนเอกสาร AP และเข้าสู่ระบบการอนุมัติในระบบ Work Flow เพื่อให้การดำเนินการรวดเร็ว ถูกต้อง ลดภาระจำนวนเอกสาร และลดเวลาการดำเนินการของส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำรายงาน ทั้งนี้เพื่อลดภาระงานของบัญชีและการเงินสามารถปิดบัญชีได้ตามรอบที่กำหนด อีกทั้งยังควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนได้