Blue Develop | บริการออกแบบระบบซอฟต์แวร์จัดการงานด้านเอกสาร

บริการออกแบบระบบซอฟต์แวร์จัดการงานด้านเอกสาร

Blue Develop | บริการออกแบบระบบซอฟต์แวร์จัดการงานด้านเอกสาร

โปรแกรมจัดเก็บ และค้นหาเอกสาร Electronic โดยสามารถสร้างเอกสาร แยกประเภทเอกสาร ค้นหาเอกสาร และระบบ Workflow เพื่อส่งต่อเอกสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งนี้เพื่อช่วยให้การค้นหาเอกสารเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รองรับจำนวนเอกสารที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตได้ พร้อมด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่จะเข้าถึงเอกสารได้ตามสิทธิของผู้ใช้งาน อีกทั้งระบบยังสามารถปรับเปลี่ยนและออกแบบได้ตามความต้องการที่เจาะจงเฉพาะของธุรกิจของลูกค้า ตามกำหนดเวลา ภายในงบประมาณที่เหมาะสม

และยังมีระบบบริหารจัดการคลังเอกสาร/สินค้า (Warehouse Inventory Control System) เพื่อควบคุมและติดตามสถานะ ของเอกสาร/สินค้าที่จัดเก็บในคลัง การบริหารการใช้พื้นที่และปริมาตรในการจัดเก็บให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อีกทั้ง บลูฟิชมีประสปการ์ณ ที่ได้ให้บริการ ลูกค้าโรงพยาบาล ในส่วนของโครงการ แปลงแฟ้มเวชระเบียนเพื่อใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์จำนวนมาก  เราจึงพัฒนาโปรแกรม  EMR  (Electronic Medical Record) เพื่อช่วยให้การตรวจรักษาคนไข้ใช้เวลาน้อยลง การรอของผู้ป่วยสั้นลง การใช้กระดาษลดน้อยลง

Blue Develop | บริการออกแบบระบบซอฟต์แวร์จัดการงานด้านเอกสาร

ระบบจัดการเอกสาร และเนื้อหาในรูปแบบอิเล็คโทรนิค ส่งต่องานในรุปแบบอิเล็คโทรนิค รวมถึงสร้างอิเล็คโทรนิคฟอร์ม

ระบบ Software การบริหารจัดการเอกสาร ของ Blue Fish และระบบ E-Document เช่น ECM.,E-work flow และ E-form เป็นต้น สามารถพัฒนาให้ประมวลผลในรูปแบบรายงานต่างๆ ที่สามารถนำมาวิเคราะห์ และบริหารจัดการข้อมูล จากรายงานที่ออกแบบตามความต้องการที่เหมาะสมกับการบริหารงานเอกสาร โดยผู้บริหารสามารถใช้รายงานนั้นๆ วิเคราะห์ และตัดสินใจในการบริหารได้อย่างรวดเร็ว และหลากหลาย

 

ระบบบริหารงานจัดเก็บเอกสารในคลัง

บริการพัฒนาโปรแกรมตามลักษณะงานที่ลูกค้าต้องการ ด้านระบบบริหารงานจัดเก็บเอกสารในคลังเอกสาร  รวมถึงการเรียกนำเข้า สืบค้นด้วยระบบ QR Code  การประมวลผลรายงานคลังเอกสาร การตรวจสอบสถานะเพื่อวิเคราะห์และจัดการข้อมูลให้คำปรึกษาและบำรุงรักษาระบบงานที่ครอบคลุมทั้งระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และระบบบริหารงานจัดเก็บพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารในคลัง ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขระบบงานให้สอดคล้อองกับสภาวะความเป็นจริง

 

ระบบบริหารแฟ้มเวชระเบียนอิเล็คโทรนิค

ระบบบริหารข้อมูลผู้ป่วยเพื่อห้องตรวจ โดยแสดงภาพแฟ้มประวัติผู้ป่วยในรูปแบบดิจิตอล ส่งต่อแฟ้มการรักษาในรูปแบบดิจิตอล และบันทึกผลการรักษาในระบบดิจิตอล

 

ระบบการแยกประเภทเอกสารและจัดทำดัชนีในรูปแบบ Digital

ระบบแยกประเภทเอกสารและจัดทำดัชนีช่วยการทำงานในขบวนการแปลงเอกสารเข้าสู่ระบบ ดิจิตอล โดยสามามารถช่วยให้การแยกประเภทเอกสาร การบันทึกดัชนีทำได้ง่าย เป็นระบบและรวดเร็ว เพื่อเตรียมข้อทูลที่ต้องการเพื่อทำเข้าสู่ระบบ  ECM ต่อได้ในปริมาณที่มีจำนวนมาก

 

ระบบการติดตามงานด้วยรูปแบบอิเล็คโทรนิค และ ระบบบริการเช่าซอฟต์แวร์

ทางเลือกใหม่ ในการใช้งานซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่นเหมือนกับการใช้บริการรายเดือน โดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องลงทุนด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ บุคลากรทางด้าน IT และค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกมากมาย อีกทั้งลูกค้ายังสามารถเข้าใช้งานได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 7 วัน เพราะธุรกิจของลูกค้ามีความสำคัญและต้องไม่ติดขัดอันเนื่องมาจากแอปพลิเคชั่นและระบบงานที่ไม่ดี รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย

 

ระบบการติดตามงานด้วยรูปแบบอิเล็คโทรนิค

ระบบติดตามงานช่วยคุณจัดการงานเอกสารให้อยู่ในคิว ลำดับที่รอการปรานงานต่อ ช่วยส่งงานต่อ และแจ้งเตือนคุณเพื่อให้การทำงานของเอกสารนั้นเดินต่อ ระบบนี้ช่วยคุณให้ทำงานในขบวนการที่ง่ายขึ้น เป็นระบบมากขึ้น ลดปัญหางานต่างๆที่คงค้าง โดยกระบวนการต่างๆที่มีขบวนการเอกสารมาเชื่อมโยงด้วย