บริษัท บลู ฟิช โซลูชั่น จำกัด

 บลู ฟิช โซลูชั่น

ประวัติบริษัท

บริษัท บลู ฟิช โซลูชั่น จำกัด ก่อตั้งจากความร่วมมือกันระหว่างบริษัท วีเน็ท แคปปิตอล จำกัด ผู้นำในธุรกิจผู้ประกอบธุรกิจร่วมลงทุน ที่มีประสบการณ์ ในการบริหารจัดการและเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรผู้ให้บริการและจัดจำหน่าย สินค้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นนำของเมืองไทย ร่วมกับโดยก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2555 ทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารจัดการข้อมูลธุรกิจให้กับองค์กรชั้นนำของประเทศมากว่า 10 ปี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลธุรกิจแบบครบวงจร(Total Solution)อย่างมืออาชีพ ซึ่งประกอบไปด้วยบริการแปลงและเก็บรักษาเอกสารทั้งในรูปแบบเอกสารต้นฉบับ (Physical Document) และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document), บริการโปรแกรมสืบค้นไฟล์เอกสาร (Blue Fish’s e-Document),  บริการหมุนเวียนและเก็บรักษาสื่อสำรองข้อมูล ตลอดจนบริการทำลายเอกสารและสื่อสำรองข้อมูลอย่างปลอดภัย

 

ภารกิจ

บริษัท บลู ฟิช โซลูชั่น จำกัด มุ่งมั่นในการเป็นผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการข้อมูลที่แข็งแกร่ง มั่นคง สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการด้านการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความหลากหลายโดยการใช้เทคโนโลยี  ริเริ่มนวัตกรรมใหม่และการใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อให้ได้ประสิทธิผลสูงสุดและเป็นธรรมต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน และพร้อมที่จะเป็นพันธมิตรที่เติบโตเคียงข้างไปพร้อมๆ กับการดำเนินธุรกิจของลูกค้า

 

ค่านิยม

• ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
• ความเป็นมืออาชีพ
• ริเริ่มนวัตกรรมใหม่
• การทำงานเป็นทีม
• ความเป็นเลิศการให้บริการ