Blue File | บริการบริหารจัดการและจัดเก็บเอกสารสำคัญที่ใช้งานบ่อย ในรูปแบบแฟ้มเอกสาร

บริการบริหารจัดการและจัดเก็บแฟ้มเอกสาร

Blue File | บริการบริหารจัดการและจัดเก็บเอกสารสำคัญที่ใช้งานบ่อย ในรูปแบบแฟ้มเอกสาร

บริการบริหารจัดการและจัดเก็บเอกสารสำคัญที่ใช้งานบ่อย ในรูปแบบแฟ้มเอกสาร สามารถเรียกใช้งานเอกสารรายแฟ้มได้บ่อยครั้ง และเป็นจำนวนมาก ได้รวดเร็วและถูกต้องตามความต้องการ การจัดเก็บยังสามารถควบคุม และตรวจสอบการเข้าออก รวมถึงการจัดส่งให้หน่วยงานที่ต้องการได้ถูกต้องตามที่ต้องการ และสะดวกรวดเร็ว
ช่วยลดปัญหาการใช้งานเอกสารรายแฟ้มจำนวนมาก บ่อยครั้ง ที่เป็นภาระงาน และไม่สามารถตรวจสอบการเบิกยืมได้