Blue Box | บริการบริหารจัดการและจัดเก็บเอกสาร เสริมด้วยบริการบรรจุกล่อง และจัดทำสารบัญ

บริการบริหารจัดการและจัดเก็บเอกสาร เสริมด้วยบริการบรรจุกล่อง และจัดทำสารบัญ

Blue Box | บริการบริหารจัดการและจัดเก็บเอกสาร เสริมด้วยบริการบรรจุกล่อง และจัดทำสารบัญ

การบริการบริหารจัดการและจัดเก็บเอกสารที่คลังจัดเก็บเอกสารที่ปลอดภัย เสริมด้วยบริการบรรจุกล่อง และจัดทำสารบาญ โดยมีระบบการจัดเก็บและสืบค้นที่ทันสมัย การบริการจัดส่งเอกสารเมื่อต้องการใช้งานได้อย่างสะดวก การจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบนี้สามารถ ช่วยควบคุมค่าใช้จ่าย และบริหารอายุการจัดเก็บเอกสารได้ตามนโยบาย และ กฏหมายกำหนด

Blue Box | บริการบริหารจัดการและจัดเก็บเอกสาร เสริมด้วยบริการบรรจุกล่อง และจัดทำสารบัญ