บริการจัดการสื่อบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์
บริการจัดการสื่อบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์

BLUE 3S บริการจัดการสื่อบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์

การให้บริการจัดการสื่อบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครบวงจรแบบ Total Solution ทั้งข้อมูลในรูปแบบเทปBackup ฮาร์ดดิสก์ และ ข้อมูลดิจิทัล โดย อาศัยหลักการของ Six Sigma ในการออกแบบและวางแผนงานให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถควบคุมการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนงานที่ออกแบบไว้ Blue Fish สามารถให้บริการบริหารโครงการทั้งโครงการระยะสั้น และระยะยาว ภายในสถานที่ทำการหลัก สถานที่สำรองของลูกค้า(DR Site) และ สถานที่ทำการของบริษัท Blue Fish ตั้งอยู่ที่ ชั้น 20 อาคาร CAT Tower ซึ่งเป็นอาคารมีความปลอดภัยสูง มั่นคงแข็งแรง และป้องกันแรงสั่นสะเทือนจากการเกิดแผ่นดินไหวสูง

Blue SWAP | บริการขนส่งและหมุนเวียนสื่อบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์

Blue SWAP | บริการขนส่งและหมุนเวียนสื่อบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์

บริการรับส่งสื่อบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดดิสก์ และเทปBackup 24 ชั่วโมงด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวดเร็ว สามารถรายงานสถานะของสื่อสำรองข้อมูลได้แบบ Real Time บนมาตรฐานการรักษาความลับและความปลอดภัยสูงสุด ตลอดจนระบบติดตามและควบคุมคุณภาพการบริการรับ-ส่งด้วยระบบ On-line QR code Tracking

รายละเอียดเพิ่มเติม
Blue SWAP | บริการขนส่งและหมุนเวียนสื่อบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์
Blue SITE | บริการเก็บรักษาสื่อบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์

Blue SITE | บริการเก็บรักษาสื่อบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์

บริการเก็บรักษาสื่อบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ เทปBackup และ ฮาร์ดดิสก์ ขององค์กรในห้องมั่นคงพร้อมกำแพงป้องกันไฟสูงสุด 6 ชั่วโมง พร้อม รองรับสื่อสำรองข้อมูลและเอกสารสำคัญทุกรูปแบบด้วยระบบรักษาความปลอดภัยสูงสุด บนอาคารกสท โทรคมนาคม (CAT Tower)

รายละเอียดเพิ่มเติม
Blue SITE | บริการเก็บรักษาสื่อบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์
Blue SHRED | บริการทำลายสื่อบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์

Blue SHRED | บริการทำลายสื่อบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์

บริการทำลายสื่อบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ เทปBackup และ ฮาร์ดดิสก์ โดยวิธีการบดย่อยและเผาทำลายด้วยความร้อนสูง หรือการบดย่อยและฝังกลบ ด้วยระบบปิด เพื่อเป็นการตัดวงจรให้องค์กรธุรกิจมั่นใจได้ว่าข้อมูลสำคัญของลูกค้า จะไม่รั่วไหลและไม่สามารถถูกนำกลับมา ใช้งานได้อีก

รายละเอียดเพิ่มเติม
Blue SHRED | บริการทำลายสื่อบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์