blue digital

บริการสแกนเอกสารเป็นรูปแบบดิจิตัล

บริการสแกนเอกสารทุกประเภทให้จัดเก็บในรูปแบบ Electronic File พร้อมจัดทำดัชนีในการสืบค้น บนมาตรฐานการรักษาความลับ และความปลอดภัยสูงสุด เพื่อลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารตัวจริง และลดต้นทุนในการจัดการกับเอกสารจำนวนมาก

พร้อมทั้งมีบริการแยกประเภทเอกสาร บริการคีย์/บันทึกข้อมูล บริการตรวจสอบคุณภาพไฟล์เอกสาร บริการแปลงไฟล์เอกสาร ให้เป็นไฟล์รูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับการใช้งาน บริการนำเข้าไฟล์เอกสาร Electronic เข้าสู่ระบบงานของลูกค้า บริการให้คำปรึกษา ระบบ Software ด้านการจัดการเอกสาร

blue digital

บริการพิมพ์และนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์

บริการให้คำปรึกษา และบริการคีย์/บันทึกข้อมูล ลงบนระบบงานของลูกค้า หรือจัดเตรียมข้อมูลที่คีย์ตาม Format ที่กำหนดเพื่อนำเข้าระบบงานของลูกค้าในภายหลังพร้อมตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องก่อนส่งมอบงานให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรายละเอียดคำสั่งลูกค้า ข้อมูลที่ต้องคีย์ส่งเข้าระบบโปรแกรมของราชการ หรือ องค์กรนั้นๆ ข้อมูลที่สำคัญทางการเงิน ข้อมูลทางสถิติ ใบสมัครต่างๆ ใบรายงานผลการศึกษา เอกสารสำคัญต่างๆ เป็นต้น โดยสามารถกำหนดปริมาณงานที่ส่งมอบได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อลดภาระในการบริหารจัดการบุคลากร ทำให้สามารถ Focus การบริหารจัดการไปที่เป้าหมายธุรกิจหลักขององค์กรได้ อีกทั้งการทำงานยังมีความต่อเนื่อง โดย Blue Fish สามารถจัดหาพนักงานทดแทนได้ทันทีในกรณีที่พนักงานประจำไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ตามปกติ และปรับเปลี่ยนจำนวนบุคลากรในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลงได้ทันที

ตลอดจนมีบริการตรวจสอบคุณภาพของอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์บริการแปลงไฟล์เอกสารให้เป็นไฟล์รูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับการใช้งาน บริการนำเข้าไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบงานของลูกค้า บริการให้คำปรึกษาระบบ Software ด้านการจัดการเอกสาร และให้คำปรึกษาการบริหารจัดการเอกสารตัวจริงทุกประเภท

บริการแยกประเภทเอกสารและจัดทำดัชนีในรูปแบบ Digital

บริการวางระบบบริหารจัดการ จัดเก็บเอกสาร และช่วยเติมเต็มขบวนการทำงานของลูกค้า โดยทีมงาน Blue Fish เป็นหน่วยงานปฏิบัติการที่เกี่ยวกับงานเอกสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถมุ่งเน้นธุรกิจหลัก ปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นต้นทุนของทีมงาน และ วิธีปฏิบัติงานได้ตามสถานการณ์และเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนการทำงานขององค์กร ในด้านเอกสารบัญชี ลูกค้าสัมพันธ์ การผลิต การขนส่ง บุคคล ธุรการ และการขาย โดย Blue Fish ช่วยออกแบบขบวนการปฏิบัติการ ด้วยหลักการ SIX SIGMA และเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ช่วยให้การปฏิบัติการด้านเอกสารถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด