Blue 3D
Blue 3D

การให้บริการจัดการเอกสารและข้อมูลครบวงจรแบบ Total Solution ทั้งเอกสารที่เป็น Physical และ Digital โดย อาศัยหลักการของ Six Sigma ในการออกแบบและวางแผนงานให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถควบคุมการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนงานที่ออกแบบไว้

Blue Fish สามารถให้บริการบริหารโครงการทั้งโครงการระยะสั้น และระยะยาว ภายในสถานที่ทำการของลูกค้า และ สถานที่ทำการของบริษัท Blue Fish ตั้งอยู่ที่ ชั้น 20 อาคาร CAT Tower ซึ่งเป็นอาคารมีความปลอดภัยสูง มั่นคงแข็งแรง และป้องกันแรงสั่นสะเทือนจากการเกิดแผ่นดินไหวสูง

blue digital

Blue Digital | บริการสแกนเอกสารเป็นรูปแบบดิจิตัล

บริการสแกนเอกสารทุกประเภทให้จัดเก็บในรูปแบบ Electronic File พร้อมจัดทำดัชนีในการสืบค้น บนมาตรฐานการรักษาความลับ และความปลอดภัยสูงสุด เพื่อลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารตัวจริง และลดต้นทุนในการจัดการกับเอกสารจำนวนมาก

รายละเอียดเพิ่มเติม
blue digital
blue document

Blue Document | บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการ และ จัดเก็บเอกสาร

บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการและจัดเก็บเอกสารภายในองค์กร ได้แก่ การจัดส่ง พนักงาน และจัดหาอุปกรณ์เข้าไปช่วยจัดการเอกสารทุกประเภท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดระยะเวลาในการค้นหา เอกสารตัวจริง

พร้อมทั้งมีบริการจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม การจัดเรียงแฟ้มเอกสารตัวจริง การจัดทำ Index และเก็บเอกสารลงกล่อง การออกแบบ และวางระบบ Barcode System การบริหารพื้นที่ภายในสถานที่จัดเก็บเอกสารของลูกค้า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการบริหารจัดการพื้นที่ และรองรับปริมาณเอกสารที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตได

รายละเอียดเพิ่มเติม
blue document
blue develop

Blue Develop | บริการออกแบบระบบซอฟต์แวร์จัดการงานด้านเอกสาร

โปรแกรมจัดเก็บ และค้นหาเอกสาร Electronic โดยสามารถสร้างเอกสาร แยกประเภทเอกสาร ค้นหาเอกสาร และระบบ Workflow เพื่อส่งต่อเอกสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งนี้เพื่อช่วยให้การค้นหาเอกสารเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รองรับจำนวนเอกสารที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตได้ พร้อมด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่จะเข้าถึงเอกสารได้ตามสิทธิของผู้ใช้งาน อีกทั้งระบบยังสามารถปรับเปลี่ยนและออกแบบได้ตามความต้องการที่เจาะจงเฉพาะของธุรกิจของลูกค้า ตามกำหนดเวลา ภายในงบประมาณที่เหมาะสม

รายละเอียดเพิ่มเติม
blue develop