บริการจัดการสื่อบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์

BLUE 3S บริการจัดการสื่อบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์

การให้บริการจัดการสื่อบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครบวงจรแบบ Total Solution ทั้งข้อมูลในรูปแบบเทปBackup ฮาร์ดดิสก์ และ ข้อมูลดิจิทัล โดย อาศัยหลักการของ Six Sigma ในการออกแบบและวางแผนงานให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถควบคุมการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนงานที่ออกแบบไว้ Blue Fish สามารถให้บริการบริหารโครงการทั้งโครงการระยะสั้น และระยะยาว ภายในสถานที่ทำการหลัก สถานที่สำรองของลูกค้า(DR Site) และ สถานที่ทำการของบริษัท Blue Fish ตั้งอยู่ที่ ชั้น 20 อาคาร CAT Tower ซึ่งเป็นอาคารมีความปลอดภัยสูง มั่นคงแข็งแรง และป้องกันแรงสั่นสะเทือนจากการเกิดแผ่นดินไหวสูง

รายละเอียดเพิ่มเติม
บริการจัดการสื่อบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์
Blue 3D

การให้บริการจัดการเอกสารและข้อมูลครบวงจรแบบ Total Solution ทั้งเอกสารที่เป็น Physical และ Digital โดย อาศัยหลักการของ Six Sigma ในการออกแบบและวางแผนงานให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถควบคุมการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนงานที่ออกแบบไว้

Blue Fish สามารถให้บริการบริหารโครงการทั้งโครงการระยะสั้น และระยะยาว ภายในสถานที่ทำการของลูกค้า และ สถานที่ทำการของบริษัท Blue Fish ตั้งอยู่ที่ ชั้น 20 อาคาร CAT Tower ซึ่งเป็นอาคารมีความปลอดภัยสูง มั่นคงแข็งแรง และป้องกันแรงสั่นสะเทือนจากการเกิดแผ่นดินไหวสูง

รายละเอียดเพิ่มเติม
Blue 3D
Box of Fish

บริหารการเข้า-ออก ของเอกสารโดยระบบบริหารจัดการคลังเอกสาร และควบคุมด้วย QR. Code และบริหารอายุการจัดเก็บเอกสาร โดยใช้ระบบในการบริหารคลังเอกสารออนไลน์ และ รายงาน real time

บลู ฟิช คลังเอกสาร ตั้งอยู่ที่เขตร่มเกล้า ซึ่งเป็นแนวเดียวกับคันกั้นน้ำถนนไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ จึงปลอดภัยจากเหตุการณ์จากน้ำท่วม โดยการเข้าออก

ในการให้บริการ ลูกค้าสามารถเลือกส่วนของการใช้บริการได้ เพื่อตอบสนอง และแก้ปัญหาตามความต้องการของลูกค้าแต่ละลูกค้าที่แตกต่างกัน บลูฟิชสามารถให้บริการโดยให้คำปรึกษาออกแบบระบบคลังจัดเก็บเอกสาร หรือวางระบบซอฟแวร์ในการบริหารจัดการคลังเอกสาร หรือ บริหารคลังเอกสารให้กับลูกค้า หรือ การใช้บริการคลังจัดเก็บเอกสารครบวงจรที่คลังจัดเก็บเอกสารของบลูฟิช

รายละเอียดเพิ่มเติม
Box of Fish