การสื่อสาร

การใช้ RPA ในเรื่องของการเก็บข้อมูล การรวบรวมข้อมูลเป็นศูนย์กลาง และการสำรองข้อมูล จากระบบโทรศัพท์ การนำเข้าข้อมูล หรือการดึงจำนวนของข้อมูลออกมา โดยอาจจะเป็น ราคาของคู่แข่ง ข้อมูลของการผลิตโทรศัพท์ และอื่นๆ