โรงงานอุตสาหกรรม

ธุรกิจด้านการผลิตโรงงานอุตสาหกรรม

ใช้ RPA ทำงานข้อมูล จำนวนมากของระบบ ERP เพื่อใช้ในการทำงานของขนส่ง เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ การตรวจสอบข้อมูล การเปรียบเทียบราคาของสินค้าจำนวนมากต่างๆ โดยอัตโนมัติ