ธุรกิจโรงพยาบาล

ธุรกิจโรงพยาบาล

บริการบริหารเอกสารเวชระเบียบให้หน่วยงานสามารถใช้งานเอกสารในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิค เพื่อการตรวจรักษาคนไข้และสนับสนุนการให้บริการของโรงพยาบาลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทีมงานที่มีความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ และสนับสนุนการขึ้นระบบ e-Document และ ERP ได้อย่างเต็มรูปแบบ