ธุรกิจยานยนต์

ธุรกิจยานยนต์

บริการจัดเก็บสื่อสำรอข้อมูล Blue Site จาก Blue Fish โดยจัดเก็บสื่อสำรองข้อมูลทั้งหมดเป็นรายเดือน และบริการนำส่งสื่อสำรองข้อมูล Blue Swap จากสำนักงานใหญ่ไปยังศูนย์สำรองข้อมูลเพื่อป้องกันภัยพิบัติ (DR Site : Disaster Recovery Site) ประเภท Cold Site เพื่ออุดช่องว่างของการนำส่งข้อมูลที่การ Replicate Data แบบ Real Time อาจไม่สามารถทำการ Replicate Data แบบ 100% ไปได้ครบถ้วนและทันเวลา จึงทำการสำรองข้อมูลด้วยสื่อสำรองข้อมูลอีกชุดหนึ่งและนำส่งจัดเก็บไปยัง Blue Fish เพื่อให้มั่นใจและเป็นหลักประกันว่า หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันหรือวิกฤติการณ์น้ำท่วมอีกครั้ง ข้อมูลทั้งหมดจะสามารถนำกลับมาใช้งานได้จริง และทันเวลาตามแผน BCP ของบริษัท