ธุรกิจด้านการผลิตโรงงานอุตสาหกรรม

ธุรกิจด้านการผลิตโรงงานอุตสาหกรรม

บริการ Blue Swap และ Blue Site ทำหน้าที่ขนย้ายสื่อสำรองหลังจากที่หน่วยงานทำการสำรองข้อมูลแล้วเสร็จจากสำนักงานในนิคมอุตสาหกรรม ส่งไปยังศูนย์ข้อมูลภายนอก (Data Center) ของหน่วยงานภายในวันเดียวกัน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงหากการส่งข้อมูลทางสายส่งข้อมูล (Data Link/Internet) ไม่สมบูรณ์หรือกรณีเกิดภัยพิบัติและระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์เครือข่ายไม่สามารถทำการส่งข้อมูลไปยัง Data Center ได้สำเร็จ อีกทั้งบริการ Blue Swap และ Blue Site ยังช่วยเก็บรักษาและหมุนเวียนสื่อสำรองข้อมูลจาก Data Center เพื่อให้หน่วยงานสามารถนำสื่อสำรองข้อมูลดังกล่าวกลับไปหมุนเวียนใช้เพื่อการสำรองข้อมูลระหว่างหน่วยงานและ Data Center ในทุกๆวันได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินหากเกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัย