ธุรกิจด้านการตลาด

ธุรกิจด้านการตลาด

บริการจัดเก็บและสำรองสื่อสำรองข้อมูลตามรอบที่กำหนดในทุกๆสัปดาห์ โดยแยกค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับจำนวนของข้อมูลและสื่อสำรองข้อมูลที่ใช้จริง หน่วยงานสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถกำหนดการส่งเฉพาะเจาะจงสื่อสำรองข้อมูลที่ต้องการใช้จริงในกรณีฉุกเฉินเพียงม้วนใดม้วนหนึ่งได้ทันทีที่ต้องการภายใน 3 ชั่วโมงตลอด 24 ชั่วโมง