ธุรกิจโรงพยาบาล

ธุรกิจโรงพยาบาล

บริการบริหารจัดการเอกสารเวชระเบียนให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ที่แพทย์และพยาบาลสามารถใช้ข้อมูลและเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ เพื่อการตรวจรักษาคนไข้ และสนับสนุนการให้บริการของโรงพยาบาลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว อีกทั้งช่วยสำรองข้อมูลเอกสารเวชระเบียนหลังจากที่เอกสารตัวจริงมีการทำลายตามอายุของกฎหมาย สามารถทำให้โรงพยาบาล รองรับปริมาณคนไข้ทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ทีมงานที่มีความรู้ ความชำนาญในการบริหารจัดการเอกสารให้กับโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศ และสนับสนุนการขึ้นระบบสารสนเทศ และระบบ EMR ของโรงพยาบาลได้อย่างเต็มรูปแบบ

ตลอดจนบริการให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย หรือระบบบาร์โค้ด ในการบริหารพื้นที่จัดเก็บ และสถานะต่างๆ ของเอกสารเวชระเบียนด้วย ได้แก่ บริหารสถานที่จัดเก็บให้เพียงพอ การจัดเก็บเอกสารเวชระเบียนเข้าแฟ้ม การจัดเรียงแฟ้มเวชระเบียนขึ้นชั้นวาง การตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเวชระเบียน การดึงแฟ้มคนไข้ที่ขาดการติดต่อเพื่อทำลาย รวมไปถึงการให้คำแนะนำในการบริหารจัดการเอกสารเวชระเบียนในอนาคตด้วย