ธุรกิจประกัน

ธุรกิจประกัน

บริการจัดการเอกสารและข้อมูลที่เป็น Physical และ Digital แบบครบวงจร ด้วยการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการแบบ Online รองรับการพัฒนาด้านการบริการ/ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และกระบวนการที่มีความโดดเด่นบนมาตรฐานการรักษาความลับและความปลอดภัยสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นบริการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร การคีย์/บันทึกข้อมูล และสแกนเอกสารสำคัญของการทำประกัน ได้แก่ ใบคำขอประกัน (Application Form) เอกสารประกอบกรมธรรม์ (Policy) ใบสลักกรรมธรรม์ (Endorsement) หนังสือรับรองการประกันภัย (Certificate of Insurance) เอกสารเคลม (Claim) และเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อลดเวลาและขั้นตอนในการให้บริการ สามารถสืบค้นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และเอกสารตัวจริงได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ อีกทั้งยังเป็นการสำรองและเอกสารสำคัญ ในกรณีที่มีการฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหาย ก็มั่นใจได้ว่าข้อมูลและเอกสารสำคัญสามารถสืบค้นและนำมาใช้ดำเนินงานได้อย่างครบถ้วนและปลอดภัยในทันที