ธุรกิจธนาคาร และ การเงิน

ธุรกิจธนาคาร และ การเงิน

บริการจัดการเอกสารและข้อมูลแบบครบวงจร ด้วยการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการเพื่อนำไปสู่การสรรสร้างบริการทางการเงินรูปแบบใหม่บนมาตรฐานการรักษาความลับและความปลอดภัยสูงสุดไม่ว่าจะเป็นบริการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร การคีย์/บันทึกข้อมูล และสแกนเอกสารสำคัญทางการเงิน นิติกรรมสัญญา สัญญาเช่าซื้อ สัญญากู้ยืม และเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อลดเวลาและขั้นตอนในการอนุมัติของลูกค้าสามารถได้รับการอนุมัติในระยะสั้น ทำให้ธนาคารสามารถเพิ่มลูกค้ามากขึ้นและลูกค้าพึงพอใจในการรับบริการอีกด้วย อีกทั้งทุกขั้นตอนการดำเนินงานโดย Blue Fish ใช้ระบบบาร์โค้ด Tracking เพื่อสามารถติดตามสถานะของการดำเนินการของ Blue Fish ได้ทุกขั้นตอน