ธุรกิจด้านการผลิตโรงงานอุตสาหกรรม

ธุรกิจด้านการผลิตโรงงานอุตสาหกรรม

บริการจัดการเอกสารแบบ Total Solution ทั้งเอกสารที่เป็น Physical และ Digital โดยการสแกนเอกสาร ให้จัดเก็บในรูปแบบไฟล์คอมพิวเตอร์พร้อมจัดทำดัชนีในการสืบค้นและบริหารจัดการเอกสารตัวจริงทุกประเภททั้งเอสารที่ใช้ในสำนักงาน ครอบคลุมกระบวนการต่างๆนับตั้งแต่การผลิต การตรวจสอบคุณภาพ การรับรองมาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดย Blue Fish ได้นำหลักการของ SixSigma เข้ามาช่วยในการออกแบบและวางแผนให้กับลูกค้า เพื่อช่วยลดขั้นตอนในการดำเนินงานและปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเอกสารทั้งหมด

ตลอดจนสนับสนุนงานของแผนกบัญชีและธุรการด้วยบริการรับวางบิล-จ่ายเช็ค ภายในสถานที่ทำการของลูกค้าหรือที่ทำการของบริษัท Blue Fish ตามวันและเวลาที่กำหนด พร้อมจัดทำรายงาน ทั้งนี้เพื่อลดภาระงานของบัญชีและการเงิน สามารถปิดบัญชีได้ตามรอบที่กำหนด อีกทั้งยังสร้างความพึงพอใจ และรักษาความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า