ธุรกิจด้านการตลาด

ธุรกิจด้านการตลาด

เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันยุคใหม่ ด้วยการนำระบบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการเตรียมความพร้อมของข้อมูลและเอกสารที่สามารถเรียกมาใช้งานได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที ด้วบริการ Blue Digital และ Blue Document ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากกระดาษให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์คอมพิวเตอร์ พร้อมจัดทำดัชนีในการสืบค้นและบริการคีย์/บันทึกข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นเอกสารโครงการของลูกค้าในหลากหลายขนาดและประเภทของสื่อ สัญญาของลูกค้าหรือผู้ขาย เพื่อการจัดเก็บที่เป็นระบบ และสามารถนำมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วครบถ้วน ละยังสามารถนำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ จำเพาะในจุดที่ต้องการเน้นสินค้าและบริการ หรือลูกค้า