ธุรกิจด้านการขนส่ง

ธุรกิจด้านการขนส่ง

บริการสแกนเอกสาร ให้จัดเก็บในรูปแบบไฟล์คอมพิวเตอร์พร้อมจัดทำดัชนีในการสืบค้น และบริหารจัดการเอกสารตัวจริงทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารใบขนสินค้า เอกสารประกอบการค้า เอกสารใบอนุญาต และใบรับรองต่างๆ เพื่อลดระยะเวลาในการค้นหาเอกสารตัวจริง ลดต้นทุนในการจัดการกับเอกสารจำนวนมาก  และเตรียมความพร้อมในการเข้าตรวจสอบจากกรมศุลกากร อีกทั้งยังเป็นการสำรองเอกสารใบขนสินค้าหลังจากเอกสารตัวจริงมีการทำลายตามอายุของกฎหมายหรือตามข้อกำหนดของกรมศุลกากร

ตลอดจนบริการจัดส่งพนักงานบันทึกข้อมูลลงในระบบใบขนสินค้า ( Program Paperless) และเอกสารประกอบการค้าต่างๆเพื่อลดภาระในการบริหารจัดการบุคลากร  ทำให้สามารถ Focus การบริหารจัดการไปที่เป้าหมายธุรกิจหลักขององค์กรได้ อีกทั้งการทำงานยังมีความต่อเนื่อง โดย Blue Fish สามารถจัดหาพนักงานทดแทนได้ทันทีในกรณีที่พนักงานประจำไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ และปรับเปลี่ยนจำนวนบุคลกรในการปฏิบัติการให้เหมาะสมกับปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลงได้ทันที