กลุ่มสถาบันการศึกษา

กลุ่มสถาบันการศึกษา

บริการจัดการเอกสารและข้อมูลแบบครบวงจร ด้วยการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการบนมาตรฐานของความครบถ้วน และถูกต้องสูงสุด โดยบริการ Blue Digital และ Blue Document ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากกระดาษให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์คอมพิวเตอร์และบันทึกดัชนีสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารหลักฐานการศึกษา ใบรายงานผลการเรียน หลักสูตรการศึกษา เอกสารรับรองอื่นๆ เอกสารกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และส่งต่อให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ส่วนเอกสารตัวจริง ก็ยังมีบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับหน่วยงาน ได้แก่ การจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม การจัดเรียงแฟ้มเอกสารตัวจริง การจัดทำสารบัญและเก็บเอกสารลงกล่อง สามารถค้นหาและสำรอง ข้อมูลสารบัญของกล่องเอกสารได้ง่ายและสะดวกขึ้นเพื่อลดภาระในการจัดเก็บและค้นหาเอกสารตัวจริงจำนวนมาก อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบาย 5ส ที่เป็นพื้นฐานในระบบพัฒนาคุณภาพของหน่ยงานทั้งภาครัฐและเอกชน