กลุ่มรัฐบาล และ รัฐวิสาหกิจ

กลุ่มรัฐบาล และ รัฐวิสาหกิจ

บริการ Blue Digital และ Blue Document ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากกระดาษให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์คอมพิวเตอร์เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และส่งต่อให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว อีกทั้งลดปริมาณและต้นทุนในการใช้สำเนาเอกสาร และพื้นที่การจัดเก็บเอกสาร สามารถนำพื้นที่ไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นสำหรับหน่วยงาน

ส่วนเอกสารตัวจริง ก็ยังมีบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับหน่วยงาน ได้แก่ การจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม การจัดเรียงแฟ้มเอกสารตัวจริง การจัดทำสารบัญและเก็บเอกสารลงกล่อง สามารถค้นหาและสำรอง ข้อมูลสารบัญของกล่องเอกสารได้ง่ายและสะดวกขึ้นเพื่อลดภาระในการจัดเก็บและค้นหาเอกสารตัวจริงจำนวนมาก อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบาย 5ส ที่เป็นพื้นฐานในระบบพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน