บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการ และ จัดเก็บเอกสาร

บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการและจัดเก็บเอกสารภายในองค์กร ได้แก่ การจัดส่ง พนักงาน และจัดหาอุปกรณ์เข้าไปช่วยจัดการเอกสารทุกประเภท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดระยะเวลาในการค้นหา เอกสารตัวจริง

พร้อมทั้งมีบริการจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม การจัดเรียงแฟ้มเอกสารตัวจริง การจัดทำ Index และเก็บเอกสารลงกล่อง การออกแบบ และวางระบบ Barcode System การบริหารพื้นที่ภายในสถานที่จัดเก็บเอกสารของลูกค้า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการบริหารจัดการพื้นที่ และรองรับปริมาณเอกสารที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตได้

บริการบริหารการจัดเก็บเอกสาร ด้วยระบบคลังจัดเก็บเอกสาร และค้นหาเอกสารด้วยระบบ QR.Code

บริการให้คำปรึกษา ออกแบบขบวนกร และการบริหารงานจัดเก็บเอกสารในคลังเอกสาร Blue Fish ช่วยในการออกแบบระบบการจัดเก็บเอกสาร การวางระบบตรวจสอบสถานะการกำหนดพื้นที่จัดเก็บและเข้าสู่ระบบข้อมูลด้วยบาร์โค้ดและ บริหารเอกสารด้วยระบบ Online และรายงานต่างๆทั้งรายงานเอกสารคงคลัง และรายงานสถานะเข้าออกอีกทั้งลูกค้ายังสามารถออกแบบรายงานให้ตรงกับความต้องการอีกด้วย

โดยการบริหารจัดการนี้ เป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุดในกรณีที่มีคลังเอกสารที่ต้องการจัดการและระบบที่มีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีทันสมัย ต้นทุนต่ำ และบริการพื้นที่การจัดเก็บได้อย่างงมีประโยชน์สูงสุด

บริการจัดการ เอกสารห้องจดหมาย

บริการบริหารจัดการห้องจดหมาย และเอกสารทุกประเภทพร้อมกระจายเอกสารสู่หน่วยงานต่างๆ และเดินเอกสารภายในเพื่อจัดส่งถึงมือผู้รับอย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยสามารถระบุความเร่งด่วน หรือตารางการรับ-ส่ง ได้ตามความต้องการ เพื่อลดการสูญหาย และความล่าช้าจากการได้รับเอกสาร โดย Blue Fish มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยควบคุม และติดตามสถานะของจดหมาย/เอกสารทั้งหมดพร้อมรายงานสรุปในทุกสิ้นวัน

การให้บริการประกอบด้วย การรับจดหมายหรือเอกสารทั้งหมดจากภายในและภายนอก การคัดแยก การจัดส่งให้แต่ละหน่วยงานรวมไปถึงการรับเอกสารจากแต่ละหน่วยงานเพื่อส่งต่อให้หน่วยงานภายใน หรือภายนอก เช่น การนำส่งจดหมาย/พัสดุลงทะเบียนไปยังภายนอก

บริการรับวางบิล-จ่ายเช็ค

การเป็นหน่วยงานสนับสนุนส่วนงานลูกหนี้ และเจ้าหนี้ ของแผนกบัญชีและการเงิน ในการบริการรับวางบิล-จ่ายเช็คหรือเรื่องใดๆที่เกี่ยวข้องกับเอกสารบัญชี ภายในสถานที่ทำการของลูกค้า หรือที่ทำการของบริษัท Blue Fish ตามวันและเวลาที่กำหนด และเพิ่มเติมบริการในการอนุมัติเอกสารเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการสแกนเอกสาร AP และเข้าสู่ระบบการอนุมัติในระบบ Work Flow เพื่อให้การดำเนินการรวดเร็ว ถูกต้อง ลดภาระจำนวนเอกสาร และลดเวลาการดำเนินการของส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำรายงาน ทั้งนี้เพื่อลดภาระงานของบัญชีและการเงินสามารถปิดบัญชีได้ตามรอบที่กำหนด อีกทั้งยังควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนได้